Na prodaju su građevinska zemljišta u državnom vlasništvu

Provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

393
Foto: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi natječaj za prodaju sedam građevinskih zemljišta koja su u državnom vlasništvu a nalaze se u Novom Marofu, Vinkovcima, Otočcu, Rakovici, Levanjskoj Varoši, Buzetu i Mljetu. Rok za podnošenje ponuda je 31. siječnja 2023. do 10 sati, a javno otvaranje ponuda bit će održano u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine istoga dana u 11 sati.

Popis zemljišta možete vidjeti OVDJE.

Rok za podnošenje ponuda je 31. siječnja 2023. do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Republike Austrije 14, dana 31. siječnja 2023. godine u 11,00 sati. a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Kontakt informacije moguće su radnim danom od 9:00 do 16:00, na broj telefona 01 6448-887.

Kako sudjelovati?

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici. Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI do 31. siječnja 2023. do 11,00 sati».

Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do dana 31. siječnja 2023. godine do 10,00 sati.

Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.

Ponuda mora sadržavati:

  • kupoprodajnu cijenu u eurima
  • podatke o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
  • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
  • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
  • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.

 

Izvor: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime